B? qua
Logo
 • Ð?a ch?
 • 464 L?ch Tray
  Ngô Quy?n, H?i Phòng
 • Gi? Khám
 • Gi? khám b?nh 07:30 - 19:30
  T?t c? các ngày trong tu?n

Phòng Khám Ða Khoa H?ng Phát - H?i Phòng

banner1 banner1-sm
banner1 banner1-sm
Nam Khoa
Nam khoa
Ph? Khoa
Ph? khoa
B?nh Xã H?i
B?nh xã h?i
B?nh Tri
B?nh tri

 • Co s? v?t ch?t
 • Co s? v?t ch?t
  Ð?t chu?n qu?c t?, tiên ti?n, khang trang, d?y d? ti?n nghi...
 • Quy trình
 • Quy trình khám
  Ðang kí khám > Tham khám > H? tr? di?u tr? > Tu v?n sau khám...
 • Ð?i ngu bác si
 • Ð?i ngu bác si
  Gi?i, d?n t? nhi?u b?nh vi?n l?n, có b?ng c?p chính quy...
 • Chi phí
 • Chi phí
  H?p lý, tuong duong v?i giá tr? th?c, quá trình h? tr? khám...
Thông tin d?t h?nThông tin d?t h?n

chúng tôi dành cho b?n

d?ch v? ch?t lu?ng nh?t

❝ Tháng r?i có d?n v? ra dây khám d?nh k?. Các y tá hu?ng d?n r?t t?n tình, bác si thì làm r?t nh? nhàng, h?i tham chúng tôi r?t nhi?u, khi v? còn can d?n tôi d? th?. Th?t tuy?t v?i! ❝

Avatar

Ng?c H?i - 30 tu?i

❝ Ði?u mà tôi hài lòng v?i phòng khám này là có m?y v? bác si d? g?n và du?c cái quan tâm d?n ngu?i b?nh, bác si ch?n doán b?nh cung chu?n, tôi khám b?nh ? dây m?y l?n r?i nên tôi bi?t! ❝

Avatar

H?i Y?n - 30 tu?i

❝ Mình dã t?ng dua ngu?i thân d?n di?u tr? t?i phòng khám này, các nhân viên t?i dây cham sóc và tu v?n r?t nhi?t tình, chu dáo, và ngu?i nhà mình cung dã kh?i b?nh. Mình r?t cám on phòng khám! ❝

Avatar

Ng?c Tài - 25 tu?i

Thao tác don gi?n

THAO TÁC ÐON GI?N

Ti?n hành nhanh g?n ch? c?n m?t cú
CLICK chu?t ho?c g?i tr?c ti?p
hotline mi?n phí: 037 569 2838

Ti?t ki?m chi phí

TI?T KI?M TH?I GIAN

Ð?n dúng gi? h?n tru?c vào khám ngay,
không c?n x?p hàng b?c s?
và ch? d?i d?n lu?t.

Ch? d?ng th?i gian

CH? Ð?NG TH?I GIAN

L?a ch?n th?i gian phù h?p thu?n ti?n cho ngu?i b?nh v?i l?ch trình công vi?c b?n r?n.

Uu tiên khám tru?c

UU TIÊN KHÁM TRU?C

Ð?t h?n tr?c tuy?n giúp ti?t ki?m th?i gian, tham khám ngay không ph?i ch? d?i.

B?o m?t thông tin

B?O M?T THÔNG TIN

Thông tin cá nhân b?nh nhân hoàn toàn du?c b?o m?t tuy?t d?i.

Tu v?n và d?t h?n

Ð?t h?n khám b?nh tr?c tuy?n uu tiên khám tru?c, không m?t th?i gian ch? d?i.

Tham khám

Ki?m tra, khám lâm sàng, xét nghi?m d? có k?t lu?n chính xác v? tình hình b?nh tr?ng.

Ði?u tr?

Ti?n hành di?u tr? b?ng phuong pháp khoa h?c, m?i tru?ng h?p là m?t phuong pháp khác nhau.

Theo dõi

Bác si chuyên khoa s? theo dõi chuy?n bi?n và k?t qu? ph?c h?i sau quá trình h? tr? di?u tr?.

Tái khám

Sau li?u trình, b?nh nhân s? du?c tái khám theo yêu c?u, h?n ch? nguy co tái phát.
bg1

Phòng khám da khoa H?ng Phát s? h?u d?i ngu y bác si chuyên khoa giàu kinh nghi?m, áp d?ng k? thu?t khám ch?a b?nh hi?n d?i cùng v?i trang b? y t?, co s? v?t ch?t d?t chu?n.

Bg
Ð?t h?n nhanh

*** Thông tin hoàn toàn b?o m?t

DMCA

B?n d? du?ng di

Click vào xem b?n d? l?n
Copyright © phongkhamhongphat.vn, All rights reserved
ÐANG KÝ Ð?T H?N THAM KHÁM

Vui lòng d? l?i thông tin du?i dây

Ho?c