Search

B?nh viêm kh?p d?ng th?p là gì? có ch?a kh?i du?c hay không

Viêm kh?p d?ng th?p hay còn g?i là b?nh th?p kh?p. Là m?t can b?nh viêm xuong kh?p không ch? xu?t hi?n ? ngu?i già, mà ngay c? ngu?i tr? và th?m chí là tr? em cung có th? m?c ph?i. B?nh viêm kh?p d?ng th?p r?t khó ch?a kh?i, chính vì th?, vi?c phát hi?n và di?u tr? s?m là cách t?t nh?t d? ch?a tr? hi?u qu? và nhanh chóng.

Viêm kh?p d?ng th?p là gì?

B?nh viêm kh?p d?ng th?p là m?t d?ng t?n thuong ? kh?p do hê? miê~n di?ch bên trong co thê? gây ra. B?nh thu?ng t?n công vào màng c?a các kh?p xuong gây ra sung, d?n d?n dau nhói và cu?i cùng làm bi?n d?ng kh?p. B?nh thuo`ng gây dau o? ca´c kh?p nho? nhu: kh?p ba`n tay, c? tay, m?t cá chân và bàn chân.

viêm kh?p d?ng th?p là gì

Nguyên nhân

Nguyên nhân viêm kh?p d?ng th?p là do các t? bào b?ch c?u có ch?c nang ch?ng l?i s? xâm nh?p c?a vi khu?n và virus di chuy?n t? máu vào trong màng bao quanh kh?p, các t? bào b?ch c?u này xu?t hi?n và gây ra ph?n ?ng viêm t?i kh?p do vi?c t?o ra các ch?t gây viêm nhu TNF-alpha, protein.

Theo th?i gian, tình tr?ng viêm kh?p s? làm t?n thuong s?n, xuong, gân và dây ch?ng ? g?n kh?p và d?n d?n làm bi?n d?ng kh?p.

Tri?u ch?ng

O? giai doa?n dâ`u, bi?u hi?n y h?c lâm sàng c?a b?nh thu?ng xa?y ra ? các kh?p nh? riêng le? ho?c dô`ng tho`i ta?i kh?p ngo´n tay, c? tay, bàn tay, m?t cá chân và bàn chân. Sau dó, có th? lan ra các kh?p khác dó là: d?u g?i, hông, kh?p vai, khu?u tay, hông, xuong hàm và c?. Các tri?u ch?ng viêm kh?p d?ng th?p di?n hình là:

 • C?ng kh?p vào bu?i sáng kéo dài ít nh?t 30 phút.
 • Các kh?p b? sung dau nh?t là khi ch?m vào. Có th? ch? sung mà không b? d?.
 • Ngu?i b?nh thu?ng b? viêm ? 2 kh?p d?i x?ng nhau nhu ? hai d?u g?i, hai ngón tay cùng v? trí ? hai bàn tay. Nguyên nhân là do viêm kh?p d?ng th?p có tính d?i x?ng.
 • T?i các kh?p xu?t hi?n tình tr?ng bi?n d?ng sau m?t th?i gian b? sung dau. Ði?u này cung d?ng nghia v?i vi?c b?nh dã ti?n tri?n ? giai do?n n?ng.

Viêm kh?p d?ng th?p có ch?a kh?i không?

Ðây là m?t trong nh?ng can b?nh xuong kh?p ph? bi?n và khó di?u tr? nh?t hi?n nay và ?nh hu?ng không nh? d?n s?c kh?e ngu?i b?nh. N?u không du?c di?u tr? k?p th?i và dúng cách, tình tr?ng viêm kh?p s? lan ra toàn b? các kh?p trên co th?, gây ra bi?n d?ng kh?p, th?m chí là li?t kh?p.

viêm kh?p d?ng th?p có ch?a kh?i du?c không

Hi?n t?i, các phuong pháp di?u tr? viêm kh?p d?ng th?p ch? d?ng l?i ? vi?c di?u tr? và ngan ng?a các tri?u ch?ng c?a b?nh, nh?m gi?m thi?u tình tr?ng tái phát b?nh, phòng tránh bi?n ch?ng dính kh?p, teo kh?p, hay các bi?n ch?ng b?nh tim m?ch, ti?u du?ng, nh?i máu co tim… do b?nh gây ra.

Vi?c di?u tr? dòi h?i ngu?i b?nh c?n ph?i kiên trì trong m?t kho?ng th?i gian dài, d?n nhi?u nam th?m chí ph?i dùng thu?c su?t quãng d?i còn l?i m?i mong ngan ng?a nh?ng con dau tái phát.

Phác d? di?u tr? viêm kh?p d?ng th?p

Không có m?t phác d? di?u tr? d?c hi?u nào dành cho can b?nh này, m?c dích chính c?a vi?c di?u tr? là nh?m làm gi?m tình tr?ng viêm kh?p và làm ch?m quá trình t?n thuong kh?p.

Ði?u tr? viêm kho´p da?ng thâ´p càng s?m thì càng gi?m du?c các t?n thuong mà kh?p ph?i gánh ch?u. Thông thu?ng, vi?c di?u tr? ch? y?u là dùng thu?c.

Các lo?i thu?c diê`u tri? viêm da kh?p d?ng th?p

 • Thu?c kháng viêm không steroid: Tác d?ng giúp gi?m dau và làm gi?m tình tr?ng viêm.
 • Thu?c ch?ng viêm steroid: Giúp làm gi?m viêm, dau và làm ch?m s? t?n thuong kh?p.
 • Các lo?i thu?c ch?ng th?p kh?p: Bao g?m hydroxychloroquine, sulfasalazine, minocycline và methotrexate. Thu?ng du?c s? d?ng khi b?nh m?i ? giai do?n d?u, khi mà nh?ng ?nh hu?ng c?a viêm kh?p d?ng th?p lên kh?p chua nhi?u.
 • Nhóm thu?c ?c ch? mi?n d?ch: Leflinomide, azathioprine, cyclosporine và cyclophosphamide. Nhóm thu?c này tác d?ng lên h? th?ng mi?n d?ch c?a co th? nh?m t?n công và lo?i b? nh?ng tê´ bào có liên quan gây ra tình tr?ng viêm kh?p.
 • Nhóm thu?c ?c ch? TNF – alpha: Cytokine ho?c t? bào protein ph?n ?ng C ho?t d?ng nhu tác nhân kháng viêm làm gi?m  tình tr?ng sung dau ? kh?p, c?ng kh?p vào bu?i sáng cho bê?nh nhân viêm kho´p da?ng thâ´p.
 • M?t s? lo?i thu?c khác có th? k? d?n dó là: RituximabAnakinra, TocilizumabInfliximab

N?u nhu vi?c dùng thu?c không dem l?i hi?u qu? nhu mong mu?n. Ph?u thu?t s? du?c các bác si chuyên khoa y t? di?u tr? ch? d?nh nh?m di?u tr? và làm gi?m tình tr?ng viêm lan ra các vùng khác.

Ch?a viêm kh?p d?ng th?p b?ng thu?c nam

Y h?c c? truy?n quan ni?m r?ng, viêm kh?p d?ng th?p là m?t ch?ng thu?c T?. Khi t? b? b? t?c s? khi?n cho ch?t không du?c luu thông. T? thu?ng s? d?ng d? di?n t? tri?u ch?ng c?a b?nh g?m có tê m?i, sung  dau nh?c…

Vi?c ch?a b?nh viêm kh?p d?ng th?p b?ng thu?c nam thu?ng d? cao vi?c ch?a tr? ng?n ngu?n g?c r? gây ra b?nh. Toàn b? nguyên li?u s? d?ng d?u du?c l?y t? t? nhiên, r?t lành tính, không gây tác d?ng ph?. An C?t Nam chính là m?t trong nh?ng bài thu?c di?u tr? viêm kh?p d?ng th?p du?c nhi?u ngu?i tin tu?ng l?a ch?n nh?t hi?n nay.

An C?t Nam là bài thu?c Ðông Y du?c nghiên c?u b?i phòng ch?n tr? YHCT Tâm Minh Ðu?ng. V?i nguyên t?c di?u tr?: tiêu viêm, tang ti?t d?ch kh?p, ph?c h?i và tang cu?ng ch?t dinh du?ng cho các ? kh?p, An C?t Nam n?i b?t nhu m?t GI?I PHÁP hoàn h?o c?a h? xuong kh?p.

V?i phác d? di?u tr? ki?ng 3 chân: u?ng thu?c – dán cao – t?p luy?n, cùng nh?ng nguyên li?u hoàn toàn t? t? nhiên giúp tang hi?u qu? và gi?m th?i gian di?u tr? b?nh.

Bài thu?c u?ng

D?ng túi s?c s?n v?i các du?c li?u t? nhiên: Bí K? Nam, Huong Nhu Tía, Sâm Ng?c Linh, Nhu Huong, Thiên Niên Ki?n… Ngu?i b?nh b?o qu?n thu?c trong ngan mát t? l?nh, khi dùng dem ra hâm nóng d? u?ng.

Tác d?ng: tr? th?p, so thông kinh l?c, k?t h?p du?ng âm, b? can th?n, giúp ki?n t?, ích khí, di?u tr? viêm kh?p d?ng th?p, bô huy?t tiêu viêm, tiêu sung, gi?m phù n?…

Cao dán

Thành ph?n g?m có: Ð?i H?i, Qu? Chi, Ð?a Li?n, Ð?i Hoàng… Ngu?i b?nh ch? c?n bóc l?p bên ngoài r?i dán vào vùng kh?p b? dau.

Tác d?ng: Thanh nhi?t tà, gi?m dau, thông kinh l?c, so phong, hóa th?p, gi?i d?c, m?nh gân c?t… Cao dán s? th?m th?u vào kh?p giúp gi?m dau, dánh tan các vùng b? viêm, gi?m tri?u ch?ng dau c?ng, nóng kh?p nhanh chóng.

Ch? d? t?p luy?n

Bên c?nh, bài thu?c u?ng và cao dán, An C?t Nam còn di kèm v?i h? th?ng bài t?p và mi?n phí v?t lý tr? li?u trong su?t quá trình di?u tr?, giúp d?y nhanh và sâu hi?u qu? c?a vi?c di?u tr?.

Viêm kh?p d?ng th?p kiêng an gì?

Ch? d? dinh du?ng không d?m b?o là m?t trong nh?ng nguyên nhân khi?n cho tình tr?ng b?nh tr? nên nghiêm tr?ng hon. Ngu?i b?nh viêm kh?p d?ng th?p nên b? sung các lo?i axít omega 3axít omega 6 và không nên an nh?ng lo?i th?c ph?m sau:

 • N?i t?ng d?ng v?t: Ch?a nhi?u ph?t pho — ch?t gây m?t canxi trong xuong, làm gi?m d? v?ng ch?c c?a xuong kh?p, tình tr?ng viêm d? tái phát hon.
 • Ð? an nhi?u d?u m?: Hàm lu?ng m? trong máu làm gia tang các ph?n ?ng sung t?y ? b? m?t kh?p. Do dó, các món an nhi?u d?u m? là k? thù v?i nh?ng ngu?i dang b? viêm da kh?p d?ng th?p.
 • Ð? ng?t: B?nh nhân viêm kh?p d?ng th?p cung nên kiêng an bo và các lo?i bánh k?o d? an v?t quá ng?t.
 • Ngô: Ch?a thành ph?n du?c tính d? gây nên hi?n tu?ng d? ?ng co th? hình thành du?i d?ng viêm da kh?p.
 • Th?t bò và da gà: Ðây là 2 lo?i th?c ph?m thu?ng xuyên du?c khuyên là h?n ch? s? d?ng và ngu?i b?nh viêm da kh?p d?ng th?p cung không ph?i ngo?i l?. Vì th?t bò và da gà gây ra tình tr?ng co co ? các kh?p
 • Th?c ph?m ch?a nhi?u lipit: Ð? an nhanh, d? chi?n rán là th?c ph?m ngu?i b?nh viêm da kh?p d?ng th?p c?n ph?i h?n ch?.
 • Th?c ph?m gây sung: Nhu b?t mì, com n?p, th?t gà s? làm cho tình tr?ng sung viêm và dau tr? nên t?i t? hon.

Ngu?n: https://www.chuabenhdaulung.com/
2 thoughts on “B?nh viêm kh?p d?ng th?p là gì? có ch?a kh?i du?c hay không

 1. Hu?ng Duong June 4, 2018 at 9:46 pm

  Xin chào, mình mu?n liên h? ph?i làm th? nào.

  Reply
 2. Desantis August 25, 2018 at 1:43 pm

  Bài vi?t tuy?t v?i. Tôi mong ch? bài ti?p theo c?a b?n!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *